Plant Care

artikel 1.      Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plant Care Education  Biezen 34 2771 CL te Boskoop, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2       Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

artikel 3       Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Gebruiker zal alles in het werk stellen om overeengekomen uitvoeringsafspraken na te komen, dit tenzij er situaties ontstaan waarin sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Partijen overleggen dan zo spoedig mogelijk om te komen to aangepaste data en tijden voor uitvoering, zonder dat Gebruiker verplicht is mogelijk ontstane schade te vergoeden.

 

artikel 4       Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooing van de uitvoering beïnvloed worden alsmede financiële consequenties hebben. Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

artikel 5       Overmacht
 1. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet die het tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maakt de opdracht uit te voeren is Gebruiker toegestaan de overeenkomst tot ontbinden of op te schorten. Hierdoor is Gebruiker niet verplicht enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.

 

artikel 6       Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

 1. Het is niet toegestaan om ontwikkelde leermiddelen of andersoortige producten van Gebruiker geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, magnetische band/schijf tenzij schriftelijk is overeenkomen met Gebruiker. Ook het gebruik of verkoop van genoemde producten anders dan voor de training of als naslagwerk door de deelnemer is niet toegestaan.

 

artikel 8  Annulering

 1. Annulering van een overeengekomen opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan kosteloos tot 1 week voor aanvang van de training. Wanneer annulering minder dan 1 week voor aanvang plaatsvindt is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de kosten van de opdracht zoals vastgesteld in de overeenkomst.

 

artikel 9       Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan door opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken door deelnemers over onveilige situaties of ontstaan letsel tijdens de training uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is

uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Gebruiker uitgaan boven het bedrag dat onder de

door haar afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering

in aanmerking komt.

 

artikel 10     Gedragsregels

1.

 

artikel 12     Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 13     Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ………..
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

 

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl